Personuppgiftspolicy

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för detta ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar, t.ex. när du handlat av oss.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. I alla utskick kan du enkelt avanmäla dig.

Personuppgiftsansvarig

Nicojoli AB är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för den behandling av personuppgifter som sker i bolaget. Detta innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara på.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund eller ditt samtycke. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Exempel på personuppgifterna vi behandlar kan vara namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.